• ਖਬਰ_ਬੈਨਰ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਅਤੇ WHO ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਨਕੀਪੌਕਸ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ, ਪਰ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।WHO ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

 11

1. Monkeypox ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

2. ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

• ਬੁਖ਼ਾਰ

• ਸਿਰ ਦਰਦ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

• ਪਿੱਠ ਦਰਦ

• ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ

• ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ

• ਚਮੜੀ ਧੱਫੜ / ਜਖਮ

 22

ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਫੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਖਮ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ:

• ਮੈਕੂਲਸ

• ਪੈਪੁਲਸ

• ਨਾੜੀਆਂ

• ਪਸਟੂਲਸ

• ਖੁਰਕ

ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 

3. ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

1. ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

3. ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

5. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

4. ਬਾਂਦਰਪੌਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ (NAAT), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।NAAT ਬਾਂਦਰਪੌਕਸਵਾਇਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀ ਹੈ।

 

ਹੁਣ #Bioantibody Monkeypox ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੀਸੀਆਰ ਕਿੱਟ IVDD CE ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜੂਨ-07-2022