• ਉਤਪਾਦ_ਬੈਨਰ
  • ਕਾਰਡੀਆਕ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ I ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

    ਕਾਰਡੀਆਕ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ I ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ)

    ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਵਰਤੋਂ: ਕਾਰਡੀਆਕ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ I ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਆਕ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ I (cTnI) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੋਇਡਲ ਗੋਲਡ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਕਲੋਰਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਗਿਣਤੀਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਸੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੀਬਰ ਮਾਇਓਕਾਰਡਿਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ, ਅਸਥਿਰ ਐਨਜਾਈਨਾ, ਤੀਬਰ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਐਕਿਊਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ: ਕਾਰਡੀਆਕ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ I ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਲੈਟਰਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ...